Regulamin i Ogólne Warunki Sprzedaży Kursów

REGULAMIN KURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM MEDYCZNE HAPPYMED SP. Z O.O.

TREŚĆ REGULAMINU

 1. Definicje:
  1. Organizator kursu – HappyMed Sp. z o.o.  z siedzibą w Koninie przy ul. Kwiatowej 21 (62-510 Konin), NIP 6671767482, REGON 362685345, zwana dalej Organizatorem.
  2. Umowa – umowa cywilnoprawna o przeprowadzenie kursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, do zawarcia której dochodzi poprzez zakup kursu w sklepie internetowym (datą zawarcia umowy jest data zaksięgowania opłaty wpisowej na koncie organizatora)
  3. Uczestnik – osoba zakwalifikowana przez organizatora do wzięcia udziału w kursie.
  4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z organizatorem umowę o przeprowadzenie kursu, która to umowa nie jest bezpośrednio związana z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  5. Zakup kursu – opłata stanowiąca koszt uczestnictwa w kursie, stanowiąca warunek zakwalifikowania do udziału w kursie.
  6. Zadatek- kwota wpłacona po zakwalifikowaniu na kurs, jest to kwota, która nie podlega zwrotowi.
 2. Informacje podstawowe
  1. Kursy organizowane są w zakresie i w terminach opisanych w szczegółowej informacji na temat kursu, zawartej na stronie internetowej organizatora, o której mowa w ust. 1.
  2. W razie niemożności zorganizowania kursu z przyczyn niezależnych od instruktora prowadzącego (choroba lub inne zdarzenia losowe) organizator zastrzega sobie możliwość zmiany instruktora prowadzącego na instruktora o takich samych kwalifikacjach lub zastrzega sobie możliwość zmiany terminu szkolenia.
  3. Osoby chcące wziąć udział w konkretnym kursie muszą spełniać wymagania dotyczące kwalifikacji, określone oddzielnie dla każdego kursu.
  4. Opłata za Kurs powinna zostać uiszczona w terminie 5 dni od otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, niezależnie od tego, czy na stronie internetowej Organizatora podano termin kursu. Brak uiszczenia opłaty skutkuje anulowaniem zgłoszenia na kurs.
  5. Uiszczenie opłaty jest warunkiem otrzymania maila z informacją o szczegółach dotyczących kursu (dokładny termin i miejsce kursu, godziny trwania itp), które są wysyłane do Uczestników w terminie około jednego tygodnia przed kursem, chyba, że informacje te zostaną opublikowane bezpośrednio na stronie internetowej Organizatora.
  6. Materiały szkoleniowe podlegają ochronie na podstawie przepisów o ochronie praw autorskich.
  7. Organizator prowadzi rejestr zaświadczeń wydanych na poszczególnych kursach.
 • Opłaty:
 1. Uiszczenie opłaty za Kurs i dopełnienie wszelkich formalności określonych w regulaminie daje uczestnikowi prawo do:
  1. udziału w szkoleniu;
  2. otrzymania materiałów szkoleniowych oraz innych pomocy niezbędnych do zajęć;
  3. otrzymania zaświadczenia/certyfikatu potwierdzającego udział w kursie.
 2. W przypadku rezygnacji uczestnika z kursu zadatek jasno określony w treści Kursu nie jest zwracany. Istnieje możliwość wskazania uczestnika zastępczego, pod warunkiem spełnienia przez niego wymagań dotyczących kwalifikacji.
 3. W przypadku rezygnacji z oczekiwania na kurs (lista rezerwowa) uczestnikowi przysługuje prawo do zwrotu całej kwoty wpłaconego wpisowego.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu w przypadku, gdy na dany termin zostanie zakwalifikowana zbyt mała liczba uczestników. W takiej sytuacji uczestnikom nie przysługują roszczenia finansowe względem organizatora. Kwoty wpłacone przez uczestników zostaną im w całości zwrócone lub przeznaczone na pokrycie opłaty za inny kurs – w zależności od woli wpłacającego.
 5. W sytuacjach nadzwyczajnych (takich jak np. zmiana wymagań dotyczących organizacji kursu spowodowanych okolicznościami niezależnymi od organizatora) pociągających ze sobą zwiększenie kosztów zorganizowania kursu, organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ceny kursu – nie później jednak niż na 2 tygodnie przed rozpoczęciem kursu.
 6. Pozostałe postanowienia
  1. Prawo odstąpienia od umowy:
   • Uczestnik  będący konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej. Oświadczenie można złożyć za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej organizatora lub poinformować Centrum Happymed o tym fakcie drogą mailową na adres poznanhappymed@gmail.com . Jeśli konsument odstępuje od umowy w późniejszym terminie zostaje on obciążony kosztami manipulacyjnymi w wysokości 100 złotych (w przypadku szkolenia Edukacja  i wspracie kobiety w okresie laktacji – kurs rozszerzony oraz Szkolenia dokształacającego dla placówek medycznych jest to kwota 1000 zł)
   • Jeżeli od zgłoszenia się na kurs do jego rozpoczęcia pozostało mniej niż 8 tygodni, to uczestnik będący konsumentem, który skorzysta  z prawa odstąpienia od umowy zostaje obciążony kosztami zorganizowania kursu, proporcjonalnie do liczby uczestników, poniesionymi przez organizatora do momentu odstąpienia od umowy. Tym samym poniżej tego terminu rezygnacji nie uwzględnia się, a opłata jest równa kwocie wartości kursu.
   • Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do kursu przeprowadzonego w całości przed upływem terminu 14-dniowego za wyraźną zgodą konsumenta, który tym samym przyjmuje do wiadomości, że po spełnieniu świadczenia przez organizatora utraci prawo odstąpienia od umowy.
   • Organizator zwraca wszystkie płatności otrzymane od konsumenta bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji konsumenta. Zwrot następuje jedynie na konto osoby, która dokonała wpłaty.
  2. Reklamacje:
 • Uczestnik może złożyć reklamację dotyczącą kursu najpóźniej w terminie 14 dni od daty jego zakończenia lub daty, w której miał być zakończony, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biurohappymed@gmail.com
 • W reklamacji należy wskazać: temat kursu, datę jego przeprowadzenia, przyczynę i opis zagadnienia reklamowanego, a także imię, nazwisko oraz dane kontaktowe uczestnika wnoszącego reklamację.
 • Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania.
 • Oceny zasadności reklamacji dokonuje organizator po sprawdzeniu realizacji kursu zgodnie z przyjętymi standardami i obowiązującymi procedurami, rozmowie z instruktorem prowadzącym kurs oraz na podstawie ankiet ewaluacyjnych.
 • Jeżeli organizator nie uznał reklamacji konsumenta, a ten się nie zgadza z jego decyzją, to może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego.
  1. Przepisy porządkowe
 • Uczestnicy odpowiadają za wyrządzone przez siebie szkody.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w kursie uczestnika, który:
  1. przeszkadza innym uczestnikom lub prowadzącemu szkolenie;
  2. znajduje się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
 • Zachowania opisane powyżej są równoznaczne z rezygnacją z kursu. W takiej sytuacji zwrot opłaty nie należy się.
 1. Ochrona danych osobowych
  • Administratorem danych osobowych jest HappyMed Sp. z o.o.  z siedzibą w Koninie przy ul. Kwiatowej 21 (62-510 Konin)
  • Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej, a w razie wyrażenia zgody również w celach marketingowych oraz w celu promocji produktów i usług jest Centrum Medycznego Happymed.
  • Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 RODO
  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia kształcenia ustawicznego oraz przez okres uwzględniający możliwość przeprowadzenia kontroli, a także przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku w związku z wystawieniem ostatniej faktury dla danego klienta.
  • Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. W celu realizacji tego prawa należy wysłać żądanie na adres: Kwiatowa 21, 62-510 Konin.
  • Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości jej zawarcia. Podanie danych osobowych dla celów marketingowych jest dobrowolne.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Brak produktów w koszyku.

Zapisz się do newslettera Happymed

.